Postępowanie o zatwierdzenie układu


Postępowanie o zatwierdzenie układu (uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne) jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych uregulowanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Jest najszybszym postępowaniem z tej ustawy i najmniej sformalizowanym.

Postępowanie jest dla wszystkich przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, niezależnie od prowadzonej formy działalności gospodarczej.

Firma zagrożona niewypłacalnością musi zawrzeć umowę z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca zaś przygotowuje niezbędne dokumenty, sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania, uczestniczy w rozmowach z wierzycielami o propozycjach układowych, informując wierzycieli o możliwościach wykonania układu oraz sytuacji ekonomicznej firmy.

Poza sądem przeprowadzany jest proces głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi na kartach do głosowania.

Po sporządzeniu dokumentów formalnoprawnych i głosowaniu wierzycieli, złożyć należy wniosek do Sądu o zatwierdzenie układu. Sąd ma 14 dni na rozstrzygnięcie.

Oto najważniejsze skutki zatwierdzenia układu przez Sąd:

– firma realizuje zobowiązania wobec kontrahentów objętych układem na zasadach wynikających z treści układu (termin, sposób i kwota zapłaty);

– z mocy prawa zawieszone są postępowania egzekucyjne wobec zobowiązań objętych układem, które wszczęto przed zatwierdzeniem układu;

– brak możliwości wszczęcia egzekucji zobowiązania objętego układem;

– możliwość uchylenia zajęcia egzekucyjnego lub zwolnienia przedmiotu z egzekucji, dokonanych przed zatwierdzeniem układu;

– ograniczenie egzekucji z przedmiotu zabezpieczonego hipoteką lub zastawem.

Paweł Kuśmierek jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym od 2011 roku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności menedżerskie zapewni Państwu fachową pomoc i doradztwo w kluczowych obszarach wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Zapraszamy do współpracy oraz po więcej szczegółowych informacji!