UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE


Ustawa o nowej uproszczonej procedurze restrukturyzacji jest już uchwalona i czeka na podpis Prezydenta RP. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, które wszczyna się i prowadzi z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności i sporządzeniu dokumentacji, nadzorca składa wniosek do Sądu o zatwierdzenie układu. 

Krok po kroku…

Kto może otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dla kogo? Kto może je otworzyć? Każdy przedsiębiorca (niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), który jest zagrożony niewypłacalnością lub jest już niewypłacalny;

Jak otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Jak przeprowadzić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

  1. Po pierwsze musisz zawrzeć umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym;
  2. Po drugie w porozumieniu z doradcą trzeba przygotować propozycje układowe, a także spis wierzytelności (w tym wierzytelności spornych);
  3. Po wykonaniu pierwszych dwóch kroków, można dokonać obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dzień ukazania się obwieszczenia jest dniem otwarcia restrukturyzacji;

Co po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?

I co dalej po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

– postępowania egzekucyjne dot. majątku Dłużnika ulegają z mocy prawa zawieszeniu, a nowych postępowań nie można wszcząć;

– firma powinna w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą, ale na wykonanie niektórych czynności (przekraczające zakres zwykłego zarządu) trzeba mieć zgodę nadzorcy układu (obciążenie majątku, pożyczka, niektóre czynności sprzedaży itp.);

– wierzyciele nie mogą wypowiedzieć wielu umów firmie, która wszczęła restrukturyzację (leasing, kredyt, najem, dzierżawa itd.); 

– w czasie 4 miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o otwarciu restrukturyzacji w MSiG, należy doprowadzić do zawarcia z wierzycielami układu (układ jest zawarty, jeśli za propozycjami układu wypowie się większość wierzycieli dysponująca 2/3 sumy wierzytelności).

O co chodzi w układzie?

Układ to nic innego jak porozumienie Dłużnika z wierzycielami. Układ może zakładać odroczenie terminów płatności i ukształtowanie tych terminów na nowo, jak również umorzenie części długu. Układ może dotyczyć też wierzytelności publicznoprawnych.

Jeśli układ zostanie przyjęty (przegłosowany) przez wierzycieli, a następnie zatwierdzony przez Sąd, w to w okresie obowiązywania układu, nie można prowadzić egzekucji z majątku firmy w kryzysie. 

Zatwierdzenie układu przez Sąd

Zatwierdzenie jest elementem koniecznym, aby układ obowiązywał i mógł być egzekwowany. Do wniosku o zatwierdzenie układu nadzorca musi przygotować sprawozdanie, zawierające szereg informacji oraz dokumentacji niezbędnej dla Sądu, w tym stwierdzenie przyjęcia układu, karty do głosowania i wiele innych formalno-prawnej dokumentacji;

Chcesz wiedzieć więcej o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym? Zapraszamy do współpracy z Doradcą Restrukturyzacyjnym!