Uproszczona restrukturyzacja nie tylko podczas pandemii


Wzrost cen frachtowych w Chinach w 2021 roku wkrótce będzie można porównać do wzrostu ilości wszczynanych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych. Łatwe i odformalizowane wszczęcie restrukturyzacji miało pierwotnie obowiązywać tylko do 30 czerwca 2021 roku. Z uwagi na z reguły pozytywny odbiór regulacji przez przedsiębiorców, przedłużono obowiązywanie regulacji do 30 listopada 2021 roku, a po tej dacie formuła uproszczona będzie stałym elementem Prawa restrukturyzacyjnego. Obecnie wzrost liczby otwieranych uproszczonych postępowań jest bardzo dynamiczny i ogranicza wszczynanie czasochłonnych, sformalizowanych i kosztownych pozostałych restrukturyzacji.

Co to jest uproszczona restrukturyzacja?

To tania i odformalizowana procedura zmierzająca do ustalenia z wierzycielami kwot, sposobu i terminów spłaty zobowiązań. Można porozumieć się co do odroczenia terminów zapłaty, rozłożenia płatności na raty, umorzenia odsetek i innych należności ubocznych, czy też zmniejszenia kwoty należności głównej. Istnieje opcja konwersji wierzytelności na udziały lub akcje, czy też zwiększenie zabezpieczenia wierzyciela w zamian za poparcie propozycji układowych.

Zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny działa w oparciu o określone procedury Prawa restrukturyzacyjnego. Jest to zawód licencjonowany, którego wykonywanie jest uwarunkowane zdaniem egzaminu państwowego i musi być poparte doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doradca działa nie tylko na korzyść jednej strony – Dłużnika – ale musi również dostrzegać interesy wierzycieli i nie może doprowadzić do ich pokrzywdzenia.

Celem zatwierdzenia układu – czyli wszystkich ustaleń z wierzycielami co do sposobu spłaty zobowiązań – doradca przedkłada do Sądu nie tylko samą treść układu, ale również szereg dokumentów, których sporządzenie wymaga wiedzy specjalnej (plan restrukturyzacyjny, opinię co do możliwości wykonania układu, test prywatnego wierzyciela itp.). Takie procedury nie występują w standardowych relacjach ugodowych między przedsiębiorcami.

Doradca zatem zapewnia poszanowanie reguł prawnych, gwarantuje działanie bez pokrzywdzenia wierzycieli i jest dla Sądu zatwierdzającego układ osobą (podmiotem) sprawującą należyty nadzór nad relacjami Dłużnik – Wierzyciele.

Kroki wszczęcia uproszczonej restrukturyzacji:

– należy zawrzeć umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym;

– trzeba sporządzić spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz ustalić wstępne propozycje układowe;

– dokonać obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji;

Udział Sądu w procesie uproszczonej restrukturyzacji

Zarówno zawarcie umowy z doradcą, ustalenia propozycji układowych, jak i negocjacje z wierzycielami oraz głosowanie nad układem – przebiegają bez udziału Sądu.

Sąd działa dopiero w końcowej fazie postępowania, po zebraniu wszystkich głosów wierzycieli i po sporządzeniu przed doradcę restrukturyzacyjnego wszystkich formalnych dokumentów. Po złożeniu tych dokumentów Sąd ma uprawnienie do zatwierdzenia układu lub do odmowy jego zatwierdzenia.

Jak zatem widać, przebieg postępowania jest odformalizowany od czynności Sądu, co przyspiesza działanie i nie jest obarczone ryzykiem przedłużających się czynności sądowych ani postępowań stron.

Reakcja wierzycieli na uproszczoną restrukturyzację

Na podstawie naszego doświadczenia można określić, że reakcja wierzycieli na wszczęcie procesu uproszczonej restrukturyzacji jest bardzo różna i uzależniona od wielu czynników – spotkaliśmy się z zarówno negatywnym, jak i pozytywnym odbiorem tej sytuacji. Wiele zależy od historii relacji wierzycieli z dłużnikiem i sposobu dotychczasowej komunikacji, ale należy zaznaczyć, że podczas prowadzenia ustaleń wiele zależy również od samego doradcy restrukturyzacyjnego. To on komunikuje się z wierzycielami oraz dobiera odpowiednie narzędzia do prowadzenia podstępowań (cyfryzacja usług, bezpośredni i stały kontakt z wierzycielami, dostęp wierzycieli do szczegółowych informacji związanych z planem restrukturyzacyjnym dłużnika).

KANCELARIA – KUŚMIEREK ma „na koncie” 100% zawartych układów we wszczynanych dotychczas postępowaniach uproszczonych!!!

Skutki otwarcia przyspieszonej restrukturyzacji:

– brak prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i zakaz wszczynania nowych egzekucji – a więc dłużnik zyskuje czas na poukładanie prawidłowego toku biznesu;

– nie można realizować zobowiązań powstałych przed dniem układowym – a więc dłużnik ma czas na odbudowanie płynności, zwiększenie zdolności produkcyjnej/ handlowej/ usługowej;

– od momentu otwarcia restrukturyzacji dłużnik i doradca mają cztery miesiące na doprowadzenie do zawarcia układu;

Skutki układu zawartego w uproszczonej restrukturyzacji:

– zobowiązania są realizowane na zasadach (w wysokości i terminach) określonych w treści układu;

– w okresie realizacji układu nie jest możliwe ani prowadzenie ani wszczęcie nowych egzekucji co do zobowiązań, które weszły do układu;

– po prawomocnym zatwierdzeniu układu, dotychczasowe postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa;

– dłużnik dalej prowadzi i rozwija swój biznes…

Zapraszamy do współpracy! Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń, aby umówić się na spotkanie w naszym biurze zlokalizowanym w centrum Łodzi.