Rada Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym


Wierzycielu bądź świadomy swoich uprawnień

Rada wierzycieli to organ postępowania upadłościowego, ustanawiany przez Sędziego – Komisarza z urzędu lub na wniosek upadłego albo wierzycieli.

Pominę w tym krótkim opracowaniu zasady, tryb i procedury związane z ustanowieniem Rady i wyborem jej członków. Procedury te reguluje ustawa Prawo upadłościowe, ale to nie o tym dziś.

Co do zasady całe postępowanie upadłościowe nadzoruje i prowadzi Sędzia – Komisarz. Ma wpływ na zasady i tryb likwidacji majątku Upadłego, prowadzenie przedsiębiorstwa czy też na kwestie dotyczące rozwiązywania spornych spraw. Zdecydowana większość postępowań upadłościowych toczy się bez powoływania rady wierzycieli. Dlaczego ?? Czy jest za trudno ją ustanowić ??

Przyczyn może być wiele, ale głównie to brak wiedzy i świadomości sprawia, że wierzyciele nie angażują się aktywnie w proces upadłościowy.

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym poza instytucjami finansującymi, to na ogół partnerzy Upadłego. Ich wiedza i doświadczenie w branży w jakiej dłużnik funkcjonuje, są na niejednokrotnie bardzo bogate. Wykorzystanie tych czynników może znacznie zwiększyć efektywność postępowania upadłościowego. Może być wyjątkowo pomocne dla syndyka oraz Sędziego Komisarza.

Rada wierzyciela, która jest uprawniona do procedowania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (elektroniczne głosowania, telekonferencje), może znacznie przyspieszyć podejmowanie kluczowych decyzji w postępowaniu. Jeśli Sędzia Komisarz ustanowi radę wierzycieli, jej zezwolenia wymaga m.in.: dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego, odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości, sprzedaż z wolnej ręki mienia z masy upadłości, zawieranie ugód czy zrzekanie się roszczeń. Są to kluczowe i zarazem podstawowe decyzje, na które syndyk oczekuje w toku postępowania upadłościowego.

Reasumując krótkie powyższe informacje, rekomenduję dla wierzycieli szczególne przyjrzenie się możliwości wpływania na przebieg postępowania upadłościowego. Wasza wiedza i świadomość na jakim etapie postępowania znajduje się upadłość może okazać się szalenie istotna. Kierunek działania syndyka dla przedsiębiorstwa, który nie uzyskał zapłaty, ma często niebagatelne znaczenie.

Zdarza się, że rada wierzycieli jest „przekleństwem” dla syndyka czy upadłego… Ja wierzę jednak, że konstruktywna rada wierzycieli, której członkowie korzystają z wiedzy i doświadczenia doradców restrukturyzacyjnych, może znacznie przyczynić się do efektywności i szybkości przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Zapraszamy wierzycieli do współpracy!