Co to jest Uproszczona Restrukturyzacja ??

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Mijają ponad cztery miesiące od wejścia w życie przepisów umożliwiających uproszczoną restrukturyzację. Pisaliśmy już o tym szczegółowo we wpisie o uproszczonej procedurze restrukturyzacji.

Podkreślenia po raz kolejny wymaga szybkość, dostępność i elastyczność procedury. Co wynika z zalet tego nowego rozwiązania i uproszczenia restrukturyzacji? Przedsiębiorca nie musi czekać na decyzję Sądu. Opłaty są ograniczone do minimum (wynagrodzenie doradcy oraz opłata za obwieszczenie w MSiG). Nadzorca układu uzyska część wynagrodzenia tylko i wyłącznie, jeśli będzie zawarty układ.

Podczas uproszczonej restrukturyzacji biznes może dalej działać. Postępowania egzekucyjne są z mocy prawa zawieszone (wobec wierzycieli układowych). W ramach Polityki Nowej Szansy można zyskać dodatkowe finansowanie. Zawarty układ to w 99% większa korzyść dla przedsiębiorcy niż kosztowna egzekucja z majątku firmy.

Doradca restrukturyzacyjny krok po kroku wyjaśni skutki wszczęcia uproszczonej restrukturyzacji. Zapraszamy do współpracy!

Polityka Nowej Szansy

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Jak już pisaliśmy w lipcu we wpisie o pomocy na restrukturyzację firmy, o środki na wsparcie restrukturyzacji z Polityki Nowej Szansy 2020 może ubiegać się każdy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 24 września br. udostępniła możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy.

Na jaki cel możesz przeznaczyć fundusze – Polityka Nowej Szansy 2020

O fundusze mogą się ubiegać przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej, ale na jaki cel możesz przeznaczyć uzyskane fundusze w ramach Polityki Nowej Szansy 2020?

Fundusze można zdobyć na:

1/ wykonywanie działalności gospodarczej przez okres niezbędny do opracowaniu planu restrukturyzacji lub likwidacji firmy (max. na 6 miesięcy);

2/ wykonywanie działalności gospodarczej na czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych (max. na 18 miesięcy)

3/ przywrócenie przedsiębiorstwu zdolności zarobkowania i konkurowania na rynku.

Doradztwo restrukturyzacyjne Kancelarii Kuśmierek zapewnia pomoc w opracowaniu planów restrukturyzacyjnych niezbędnych do występowania o wsparcie z ARP. Pomagamy znaleźć właściwe instrumenty Prawa restrukturyzacyjnego, aby przywrócić firmie stałe i nieprzerwane funkcjonowanie

Szczegóły dot. wnioskowania o fundusze w ramach Polityki Nowej Szansy znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu

Pomoc publiczna na restrukturyzację firmy

  |   Autor  |  0 Komentarzy

W połowie sierpnia 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 roku o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Rozwiązania w ustawie mają służyć firmom w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc publiczna na restrukturyzację firmy nie ma formy dotacji bezzwrotnych i opiera się głównie na oprocentowanych pożyczkach. Podmiotem realizującym celem ustawy będzie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Jakie formy pomocy publicznej ma do dyspozycji firma?

Firma ma do dyspozycji kilka form w ramach pomocy publicznej na restrukturyzację firmy:

A/ pomoc na ratowanie – w formie pożyczki, która wystarczyć na niezbędne utrzymanie firmy do 6 miesięcy jej funkcjonowania;

B/ tymczasowe wsparcie restukturyzacyjne – w formie pożyczki na utrzymanie działalności gospodarczej na czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, na podstawie uproszczonego planu restrukturyzacyjnego;

C/ pomoc na restrukturyzacje – w formie pożyczki oraz innych wsparć, jak np.: objęcie akcji, udziałów, obligacji, konwersji pożyczek na udziału itp., na podstawie pełnego planu restrukturyzacyjnego.

Kto może skorzystać z pomocy publicznej na restrukturyzację firmy 2020?

Dla kogo jest przeznaczona pomoc publiczna na restrukturyzację firmy 2020? Przede wszystkim dla firm mających trudną sytuację ekonomiczną, w tym zagrożonych niewypłacalnością, a nawet niewypłacalnych.

W czym pomoże licencjonowany doradca restrukturyzacyjny?

W celu uzyskania pomocy możesz skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. W czym pomoże Ci specjalista?

– pomoże połączyć instrumenty finansowe pomocy publicznej z opcjami wszczęcia odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego (zobacz też: Uproszczona restrukturyzacjaSanacjaZatwierdzenie układu) co znacznie zwiększy efektywność wydatkowania środków i skuteczność działań restrukturyzacyjnych przewidzianych do wdrożenia;

– rzetelnie sporządzi plan restrukturyzacyjny lub uproszczony plan restrukturyzacyjny albo plan restrukturyzacyjny;

– struktura pomocy publicznej na restrukturyzację oparta jest na bazie instytucji wynikających z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którą doświadczony doradca restrukturyzacyjny zna i umie ją zastosować;

– pomoże wyliczyć i zaproponować wysokość pomocy publicznej na restrukturyzację firmy, o którą firma może wnioskować w ramach programu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Układ w upadłości konsumenckiej, układ konsumencki

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Na wstępie przypominamy, że od 24 marca 2020 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o ogłoszenie upadłości. Jego zastosowanie jest konieczne do złożenia wniosku upadłościowego.

Ponadto istnieje inny formularz wniosku o upadłość, w przypadku zamiaru zawarcia układu w upadłości konsumenckiej. I dziś właśnie kilka informacji o „układzie konsumenckim”.  Rozwiązanie to obowiązuje od kilku miesięcy i jest przeznaczone dla konsumentów – czyli tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na czym polega układ w upadłości?

Jak stworzyć układ w upadłości? Na czym polega ta procedura? Osoba niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością chce się porozumieć z wierzycielami i spłacić ich w całości lub części w określonym czasie. W tym celu, pod nadzorem sądu i przy pomocy profesjonalisty – doradcy restrukturyzacyjnego wyznaczonego przez Sąd upadłościowy – zawiera z wierzycielami układ o upadłości (porozumienie). W porozumieniu określa się, czy osoba niewypłacalna spłaca wierzycieli w całości czy w części, w jakim okresie i w jakiej wysokości.

Kto może wystąpić z wnioskiem o układ konsumencki?

Dla kogo przeznaczona jest możliwość złożenia wniosku o układ konsumencki? Z wnioskiem może wystąpić osoba, która nie prowadzi firmy i jednocześnie posiada środki na choćby częściowe zaspokojenie wierzycieli. Układ konsumencki jest pomocny przede wszystkim dla osób, które dysponują istotnym majątkiem (np. mieszkanie, dom, działka), którego nie chcą stracić, ale jednocześnie nie mogą sobie poradzić ze spłatą całości długów. Osoba taka musi mieć jednak zdolność zarobkowania i powinna wykazać, że wysokość jej zarobków pozwala na spłatę zobowiązań choćby w części w ratach.

Najchętniej z układu konsumenckiego mogą korzystać osoby, które prowadziły firmę, ale już zamknęły działalność i mają zgromadzony majątek.

Przebieg postępowania upadłościowego w skrócie

Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, w tym wpłatą zaliczki na koszty postępowania w wysokości przeciętnego wynagrodzenia (III kwartał 2019 roku czyli 4 931,59 zł), Sąd wydaje postanowienie o otwarciu układu konsumenckiego, wyznaczając nadzorcę sądowego. Nadzorca w porozumieniu z dłużnikiem sporządza spis wierzytelności, propozycje układowe oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli decyduje jaką część należności umorzyć dłużnikowi i na jak długo określić spłatę. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat.

Zgromadzenie wierzycieli powinno się odbyć w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia „układu konsumenckiego”. Czyli tyle czasu jest na dogadanie się z wierzycielami i zebranie głosów na poparcie propozycji układowych.

Zalety układu konsumenckiego

Układ konsumencki – jakie korzyści może Ci przynieść?

– możesz zachować w całości lub części majątek;

– wierzyciel nie może wszcząć egzekucji z Twojego majątku w czasie realizacji układu;

– możesz uzyskać umorzenie swoich zobowiązań w znacznej części. 

Postępowanie układowe dla konsumentów jest prowadzone na wzór postępowań układowych dla przedsiębiorców, ale wymagania i zakres czynności są mniej obszerne i mniej sformalizowane.

Zapraszamy do współpracy! Sporządzamy wnioski, negocjujemy z wierzycielami oraz projektujemy propozycje układowe.

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Ustawa o nowej uproszczonej procedurze restrukturyzacji jest już uchwalona i czeka na podpis Prezydenta RP. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, które wszczyna się i prowadzi z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności i sporządzeniu dokumentacji, nadzorca składa wniosek do Sądu o zatwierdzenie układu. 

Krok po kroku…

Kto może otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dla kogo? Kto może je otworzyć? Każdy przedsiębiorca (niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), który jest zagrożony niewypłacalnością lub jest już niewypłacalny;

Jak otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Jak przeprowadzić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

  1. Po pierwsze musisz zawrzeć umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym;
  2. Po drugie w porozumieniu z doradcą trzeba przygotować propozycje układowe, a także spis wierzytelności (w tym wierzytelności spornych);
  3. Po wykonaniu pierwszych dwóch kroków, można dokonać obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dzień ukazania się obwieszczenia jest dniem otwarcia restrukturyzacji;

Co po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?

I co dalej po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

– postępowania egzekucyjne dot. majątku Dłużnika ulegają z mocy prawa zawieszeniu, a nowych postępowań nie można wszcząć;

– firma powinna w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą, ale na wykonanie niektórych czynności (przekraczające zakres zwykłego zarządu) trzeba mieć zgodę nadzorcy układu (obciążenie majątku, pożyczka, niektóre czynności sprzedaży itp.);

– wierzyciele nie mogą wypowiedzieć wielu umów firmie, która wszczęła restrukturyzację (leasing, kredyt, najem, dzierżawa itd.); 

– w czasie 4 miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o otwarciu restrukturyzacji w MSiG, należy doprowadzić do zawarcia z wierzycielami układu (układ jest zawarty, jeśli za propozycjami układu wypowie się większość wierzycieli dysponująca 2/3 sumy wierzytelności).

O co chodzi w układzie?

Układ to nic innego jak porozumienie Dłużnika z wierzycielami. Układ może zakładać odroczenie terminów płatności i ukształtowanie tych terminów na nowo, jak również umorzenie części długu. Układ może dotyczyć też wierzytelności publicznoprawnych.

Jeśli układ zostanie przyjęty (przegłosowany) przez wierzycieli, a następnie zatwierdzony przez Sąd, w to w okresie obowiązywania układu, nie można prowadzić egzekucji z majątku firmy w kryzysie. 

Zatwierdzenie układu przez Sąd

Zatwierdzenie jest elementem koniecznym, aby układ obowiązywał i mógł być egzekwowany. Do wniosku o zatwierdzenie układu nadzorca musi przygotować sprawozdanie, zawierające szereg informacji oraz dokumentacji niezbędnej dla Sądu, w tym stwierdzenie przyjęcia układu, karty do głosowania i wiele innych formalno-prawnej dokumentacji;

Chcesz wiedzieć więcej o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym? Zapraszamy do współpracy z Doradcą Restrukturyzacyjnym!

Uproszczona restrukturyzacja firmy

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Nowe formy wsparcia firm w trudnej sytuacji ekonomicznej są bliskie uchwalenia. Uproszczona restrukturyzacja firmy (bez udziału Sądu) oraz pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Już teraz zachęcamy do zbadania przedsiębiorstwa przez doradcę restrukturyzacyjnego. Wypełnij formularz (NA SAMYM DOLE – załącznik) i prześlij na adres syndyk@kancelaria-kusmierek.pl. Chcesz wiedzieć o nowościach na bieżąco? Śledź nasze Aktualności!

Uproszczona restrukturyzacja firmy – na czym polega analiza doradcy restukturyzacyjnego?

Jaka jest rola doradcy restrukturyzacyjnego w uproszczonej restrukturyzacji firmy? Na czym polega jego badanie? Na weryfikacji danych firmy i opisu przyczyn trudnej sytuacji. Doradca prześledzi stan konkurencji, ryzyka i zagrożenia związane z branżą, w której działa przedsiębiorstwo. Odwiedzimy siedzibę firmy, aby z bliska ocenić walory, potencjał i słabe strony biznesu. Zaproponujemy modele restrukturyzacji i ścieżki odzyskania płynności finansowej. Wskażemy skutki zastosowania konkretnych rozwiązań i doradzimy, jakie działania będą optymalne dla Twojego biznesu. Doradca restrukturyzacyjny wskaże bezpieczne postępowanie w razie konieczności upadłości.

Jeśli jesteś w kryzysowej sytuacji, warto już teraz zastanowić się nad pomysłem, jakie działania restrukturyzacyjne przedsięwziąć, aby biznes w dalszym ciągu działał lub jak zaprzestać działalności w sposób łagodny, odpowiedzialny i przy okazji najmniej kosztowny. Uproszczona restrukturyzacja firmy ze wsparciem doradcy restrukturyzacyjnego może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Więcej o aktualnych rodzajach postępowań restrukturyzacjach znajdziesz we wpisie o szybkiej ścieżce przeciw postępującej niewypłacalności oraz we wpisie o postępowaniu sanacyjnym.

Zapraszamy do współpracy!

Pobierz załącznik:

Upadłość i restrukturyzacja w Tarczy antykryzysowej 2.0 (Covid)

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Ustawa z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 (Dz.U.2020.695) nie ma zastosowania do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość lub postępowanie restrukturyzacyjne. Jeśli złożono wnioski w przedmiocie upadłości lub restrukturyzacji, wsparcie z Tarczy antykryzysowej 2.0 jest zawieszone do czasu prawomocnego rozpoznania tych wniosków.

Niezrozumiałe jest dla mnie wyłączenie ze wsparcia podmiotów w restrukturyzacji. Przecież celem postępowań restrukturyzacyjnych jest odbudowa firmy, a co za tym idzie spłata wierzycieli w większym zakresie niż w postępowaniach upadłościowych. Zatem skutek „pozostawienia firm w restrukturyzacji na lodzie…” pozostawiam bez komentarza.

Ze wsparcia Tarczy 1.0 ani Tarczy antykryzysowej 2.0 nie mogą też skorzystać podmioty, których trudna sytuacja nie jest następstwem SARS-CoV-2.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – wnioski


Najważniejsze wnioski z ustawy – tarczy 2.0. – to:

KROK PIERWSZY: najpierw skorzystaj z pomocy TARCZ (1.0. oraz 2.0.) na tyle, na ile się firma kwalifikuje;

KROK DRUGI: jeśli pomoc TARCZY nie da niezbędnych efektów, skorzystaj z restrukturyzacji sądowej oraz pomocy doradcy restrukturyzacyjnego w negocjacjach z wierzycielami;

KROK TRZECI: jeśli wiesz, że nie możesz skorzystać z TARCZ i analiza doradcy restrukturyzacyjnego nie daje Ci szans na skuteczną restrukturyzację sądową…podejmij odpowiedzialną decyzję o upadłości.

PAMIĘTAJ: trzeci krok to ostateczność.

Restrukturyzacja w Tarczy antykryzysowej 2.0 z doradcą restrukturyzacyjnym


JAK MOŻE CI POMÓC DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY:

– sporządzi opinię na okoliczność, że trudna sytuacja firmy nie jest następstwem innych okoliczności niż COVID-19;

– sporządzi opinię na okoliczność czy w dacie składania wniosków w ramach wsparcia Tarczy antykryzysowej 1.0. lub Tarczy antykryzysowej 2.0. istniały podstawy do ogłoszenia upadłości (wymóg złożenia stosownego oświadczenia we wnioskach dot. wsparcia TARCZ);

– przeprowadzi analizę i rekomendacje możliwości zastosowania wsparcia z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, sporządzi odpowiednie dokumenty oraz wniosek restrukturyzacyjny;

– pomoże w negocjacjach z wierzycielami;

– sporządzi Plan Restrukturyzacyjny zgodny z wymogami ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

– zaopiniuje możliwości i zasadność zastosowania KROKU TRZECIEGO (upadłość);

 Zapraszamy do współpracy!

Najmniej biurokratyczna restrukturyzacja ?? Jest rozwiązanie!

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie to jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych uregulowanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Jest najszybszym postępowaniem z tej ustawy i najmniej sformalizowanym.

Postępowanie jest dla wszystkich przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, niezależnie od prowadzonej formy działalności gospodarczej.

Firma zagrożona niewypłacalnością musi zawrzeć umowę z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca zaś przygotowuje niezbędne dokumenty, sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania, uczestniczy w rozmowach z wierzycielami o propozycjach układowych, informując wierzycieli o możliwościach wykonania układu oraz sytuacji ekonomicznej firmy.

Poza sądem przeprowadzany jest proces głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi na kartach do głosowania.

Po sporządzeniu dokumentów formalnoprawnych i głosowaniu wierzycieli, złożyć należy wniosek do Sądu o zatwierdzenie układu. Sąd ma 14 dni na rozstrzygnięcie.

Oto najważniejsze skutki zatwierdzenia układu przez Sąd:

– firma realizuje zobowiązania wobec kontrahentów objętych układem na zasadach wynikających z treści układu (termin, sposób i kwota zapłaty);

z mocy prawa zawieszone są postępowania egzekucyjne wobec zobowiązań objętych układem, które wszczęto przed zatwierdzeniem układu;

– brak możliwości wszczęcia egzekucji zobowiązania objętego układem;

– możliwość uchylenia zajęcia egzekucyjnego lub zwolnienia przedmiotu z egzekucji, dokonanych przed zatwierdzeniem układu;

– ograniczenie egzekucji z przedmiotu zabezpieczonego hipoteką lub zastawem.

Paweł Kuśmierek jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym od 2011 roku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności menedżerskie zapewni Państwu fachową pomoc i doradztwo w kluczowych obszarach wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Zapraszamy do współpracy oraz po więcej szczegółowych informacji!

Wniosek o upadłości czy wniosek restrukturyzacyjny?

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Formularz na samym dole!

W wielu miejscach pisze się teraz o dużym wzroście liczby spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jako powód podawana jest sytuacja nadzwyczajna związana z koronawirusem Covid-19.

Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne w firmach


Z pewnością wirus i związany z nim brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej znacznie może się przyczynić do upadku firmy, jednakże każde pogorszenie sytuacji przedsiębiorcy należy analizować szczegółowo odrębnie.

Po pierwsze wszczęcie i prowadzenie postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego firmy następuje przed sądem powszechnym. Ze względu na ilość spraw w sądach, szybkość ich rozpatrywania jeszcze przed zaistnieniem stanu epidemii była niezadawalająca. Zatem rozpoznanie sprawy Twojej firmy przed sądem teraz może być znacznie odłożone w czasie.

Po drugie, od 24 marca 2020 roku, wchodzą w życie zmiany ustawy Prawo upadłościowe i ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Znikają wtedy istotne ograniczenia w ogłoszeniu upadłości konsumentów, co również będzie sprzyjało zwiększeniu liczby spraw upadłościowych w sądach.

Wniosek o ogłoszenie upadłości a wniosek restrukturyzacyjny


Wracając do sedna – czy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości czy też wniosek restrukturyzacyjny?? Do odpowiedzi na to pytanie niezbędne jest ustalenie, czy doszło do NIEWYPŁACALNOŚCI Twojego przedsiębiorstwa lub zagrożenia niewypłacalnością.

Niewypłacalność to stan, w którym nie jesteś w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prawo upadłościowe przyjmuje, że jeśli przedsiębiorca nie wykonuje zobowiązań przez okres ponad 3 miesięcy, oznacza to, że jest niewypłacalny. Ponadto uznaje się za niewypłacalne spółki prawa handlowego, jeśli ich zobowiązania przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się ponad 2 lata. Jest sporo niuansów związanych z definicją niewypłacalności, ale nie może być tutaj mowy o teoretyzowaniu.

Ważne przy ocenie, czy doszło do niewypłacalności jest zbadanie, czy stan ten ma charakter trwały. Podstawą wniosku o ogłoszenie upadłości może być niewypłacalność o charakterze trwałym, a nie wyłącznie przejściowym. Przejściowe problemy, w tym nadzwyczajne okoliczności związane np. z Covid-19, nie będą na ogół podstawą do wszczęcia postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne – pomoc doradcy restrukturyzacyjnego


GENERALNIE jest wiele zawiłości i problemów obejmujących postępowanie upadłościowe czy też restrukturyzacyjne oraz wniosek o upadłości i wniosek restrukturyzacyjny. Stąd CHCEMY POMÓC WE WSTĘPNEJ ANALIZIE UPADŁOŚCIOWEJ ORAZ RESTRUKTURYZACYJNEJ. Być może przyniesie ona Państwu otuchę, być może pozwoli lepiej formalnie przygotować się do sądowego postępowania z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego. 

Doradztwo restrukturyzacyjne to nie tylko odpowiedź na pytanie czy, możesz zacząć określone postępowanie przed sądem. To także wskazówki związane z restrukturyzacją pozasądową oraz negocjacjami z wierzycielami. Postaramy się również wesprzeć Was nieodpłatnie w analizie przepisów, które Polski Parlament opracowuje w ramach pakietu pomocy dla pracodawców i przedsiębiorców. Na bieżąco będziemy analizować wchodzące w życie przepisy.

Wnioski o upadłości lub restrukturyzacyjne – skorzystaj ze wsparcia doradcy


Jeśli chcesz zasięgnąć darmowej porady online doradcy restrukturyzacyjnego, wypełnij proszę poniższy FORMULARZ i prześlij na mailasyndyk@kancelaria-kusmierek.pl

We wiadomości zwrotnej otrzymacie Państwo poradę lub pytania dodatkowe, niezbędne do udzielenia rzetelnej porady na temat postępowania i wniosków o upadłości lub wniosków restrukturyzacyjnych. Formularz funkcjonuje w programie Excel (z obsługą makrważne). Wypełnienie formularza jest całkowicie dobrowolne. Dane umieszczone w formularzu uniemożliwiają identyfikację podmiotu. NIE MUSISZ PODAWAĆ NAZWY PRZEDSIĘBIORSTWA. Formularz jest jedynie narzędziem do prostej komunikacji. Jeśli ktoś nie chce wypełnić formularza lub nie może, proszę śmiało pisać na powyższy adres mailowy z krótkim opisem problemu. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

WSPIERAMY BIZNES!

Pobierz plik:

Jak mądrze zarządzać firmą w kryzysie?

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Nie ma co ukrywać… Ostatnie 10 dni dało się we znaki bardzo wielu przedsiębiorcom, jak i też konsumentom nie prowadzącym żadnego biznesu. Jak zarządzać firmą w kryzysie, kiedy sytuacja jest tak trudna?

Jak katastrofa, to na całego: oprócz najistotniejszych kwestii zdrowotnych, z gospodarki odpłynęła gigantyczna ilość kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych (ponad 30% spadek), członkowie OPEC nie doszli do porozumienia co do ograniczeń wydobycia ropy (cena ropy ponad 30% w dół). Turystyka w okresie standardowo sprzyjającym zwiększaniu przychodów liczy tylko straty. Wstrzymany na jakiś czas kontakt z importem z Chin ograniczył produkcję w wielu obszarach (branż modowa, elektrotechniczna, farmaceutyczna etc.).

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie

Jak radzić sobie w tak niespodziewanych, nagłych sytuacjach?? Jak mądrze zarządzać firmą w kryzysie? Czas na zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie.

Rekomenduję przede wszystkim szybką analizę skutków już zaistniałych dla Państwa biznesu i skutków mogących wystąpić w niedalekiej przyszłości (koniec 2020 roku).

KANCELARIA – KUŚMIEREK do dyspozycji oddaje pełną i profesjonalną analizę, ukierunkowaną na najbardziej optymalne rozwiązania dla przedsiębiorców – restrukturyzacja firmy, upadłość i inne . Począwszy od działań trudnych (upadłość) po specyficzne rozwiązania z zarządzania kryzysowego, którymi dysponujemy z ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi aktualnościami odnośnie zarządzania kryzysowego w firmie. Tam szczegóły niektórych praktycznych rozwiązań na temat tego, jak mądrze zarządzać firmą w kryzysie.