Prawa wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym


Jesteś wierzycielem? Masz prawo WYBORU w restrukturyzacji!

W postępowaniu restrukturyzacyjnym to Sąd wyznacza nadzorcę sądowego lub zarządcę, ALE…  podmiot będący w tarapatach (zagrożony niewypłacalnością Dłużnik), składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, może wskazać osobę nadzorcy lub zarządcyWniosek dla Sądu będzie wiążący, jeśli wierzyciele (wystarczy jeden) posiadający ponad 30% sumy wierzytelności wyrażą na piśmie zgodę na wskazaną osobę nadzorcy lub zarządcy. Innymi słowy duża część wierzycieli, posiadająca więcej niż 30% sumy wierzytelności, może zadecydować o osobie, która w wielu kwestiach będzie miała decydujący wpływ na zasadniczy kierunek prowadzenia przedsiębiorstwa, podejmowanie kluczowych decyzji oraz podejmowanych czynnościach restrukturyzacyjnych.

Postępowanie restrukturyzacyjne – z punktu widzenia wierzyciela

Wpływ wierzycieli na wybór osoby nadzorcy czy zarządcy daje w istocie komfort zaufania, a także gwarancję, że osoba powołana przez Sąd ma wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim powinna znać branżę, której restrukturyzacja dotyczy.

W gruncie rzeczy wierzyciele i Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym grają do tej samej bramki. Dłużnik chce utrzymać przedsiębiorstwo przy życiu, zmierzając do uzyskiwania przychodów, zachowania zatrudnienia i majątku. Wierzyciele zaś chcą uzyskać swoje należności w stopniu jak najwyższym. Sprawne, rzetelne i profesjonalne prowadzenie restrukturyzacji przez właściwego doradcę restrukturyzacyjnego – leży w interesie wszystkich.

Skorzystanie przez Dłużnika z opcji wskazania osoby zarządcy czy nadzorcy, z poparciem dużej grupy wierzycieli posiadających odpowiednią większość, jest bardzo pragmatycznym i biznesowo uzasadnionym kierunkiem prowadzenia restrukturyzacji.

Kto ma wpływ na wybór doradcy restrukturyzacyjnego?

WAŻNE! Nie wszyscy wierzyciele mogą mieć wpływ na wybór doradcy restrukturyzacyjnego. Dotyczy to tylko wierzytelności bezspornych, a ponadto nie mogą obejmować wierzytelności:

– współdłużnika, poręczyciela, gwaranta lub banku otwierającego akredytywy, który nie zaspokoił wierzyciela;

– przysługujące małżonkowi dłużnika, krewnym lub powinowatym dłużnika w linii prostej, krewnym lub powinowatym dłużnika w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, osobie uprawnionej do reprezentowania spółki dłużnika, wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania spółki dłużnika całym swoim majątkiem, spółce powiązanej z dłużnikiem, osobom upoważnionym do reprezentacji spółki powiązanej, spółce dominującej, jak i pozostającej zdominowaną albo zależną w stosunku do dłużnika, osobom upoważnionym do reprezentacji spółki dominującej, pozostającej zdominowaną, jak i zależnej w stosunku do dłużnika, wierzycielowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki kapitałowej dłużnika.

Jeśli z powyższego katalogu wyłączymy wierzytelności i pozostałe utworzą większość ponad 30% – wierzyciele, w porozumieniu z Dłużnikiem mają wpływ na wybór odpowiedniego nadzorcy czy zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Przy podejmowaniu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, zachęcamy do analizy takiej możliwości – zarówno będąc po stronie Dłużnika jak i Wierzycieli, z którymi Dłużnik rozmawia o trudnej sytuacji swojego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Kuśmierek.