Aktualne informacje


We wrześniu 2019 roku Sąd Okręgowy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi o umorzeniu postępowania sanacyjnego Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Łochocinie. Zatem postępowanie sanacyjne wobec Dłużnika jest w dalszym ciągu w toku.

2019 rok – podsumowanie

Restrukturyzacja w 2019 roku przebiegała prawidłowo. W szczególności utrzymano stałe zlecenia i przychody na dostatecznym poziomie. Zwiększono zatrudnienie. Przedsiebiorstwo bez zakłóceń prowadziło działalność produkcyjną konstrukcji drewnianych. 

Plan na 2020 rok

Podjęte działania sanacyjne przyniosły rezultaty. W 2020 roku Zarządca planuje zwołać zgromadzenie wierzycieli celem podjęcia uchwały w przedmiocie propozycji układowych. 

Dodatkowo podejmowane będą dalsze działania sanacyjne, w tym poszukiwanie inwestora, celem zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy.